nederlands   english
Culterra - organische meststoffen
organische meststoffen voor consumenten
organische meststoffen voor professionals
het bedrijf culterra
Copyright: De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Culterra Holland BV. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Culterra Holland BV, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiƫren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

Het auteursrecht van de gepubliceerde tuintips rust bij 
Boekentuin BV / Liestbeth Pilon.

Merken:
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Culterra Holland BV, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Culterra Holland BV is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid: Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Culterra Holland BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Bij het schrijven van alle teksten en adviezen is de uiterste zorgvuldigheid betracht. Gezond plantmateriaal is hierbij het uitgangspunt geweest. De factoren van de omgeving, zoals bodemgesteldheid en weersomstandigheden zijn voor elke omgeving anders, veneals de wijze waarop elke tuinier en professional hiermee omgaat.

Culterra Holland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden: De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Culterra Holland BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen.
design by Culterra